Min Stora Dags verksamhet

Min Stora Dag sprider glädje och kraft när den fysiska och mentala smärtan tynger vardagen. En Stor Dag innebär ett viktigt avbrott i en tuff tillvaro och genom glädjefyllda upplevelser kan barnen få lite av sin barndom tillbaka.

Stiftelsen Min Stora Dag gör skillnad för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Varje år får tusentals barn och unga som kämpar vara med om en Stor Dag.

Min Stora Dags uppdrag, vision och syfteMin Stora Dags uppdrag, vision och syfte

Min Stora Dags målgrupp

För att få en Stor Dag ska barnet vara mellan 4 och 17 år och ha en allvarlig och livspåverkande sjukdom och/eller diagnos. Enligt Min Stora Dags medicinska råd ingår cirka 200 000 barn i denna målgrupp.

Det finns fyra olika Stora Dagar. Barn som får en egen Stor Dag nomineras av sjukvårdspersonal. Övriga Stora Dagar går att ansöka om på vår hemsida.

200 olika sjukdomar och diagnoser

De som hittills fått en Stor Dag har tillsammans över 200 olika typer av sjukdomar och diagnoser. Bland annat hjärtsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, NPF-diagnoser och cancer. Ett stort antal har dubbel- eller trippeldiagnoser.

En allvarlig sjukdom eller diagnos betyder stora påfrestningar i vardagen för såväl barn som närstående. De Stora Dagarna bidrar med det där lilla extra när orken inte räcker till och det behövs något mer än mediciner. Här kan du läsa mer om den skillnad en Stor Dag gör.

Min Stora Dag - ansökningar om Stora DagarMin Stora Dag - antal Stora Dagar

Min Stora Dags insamlade medel

Min Stora Dags verksamhet finns i hela landet. De insamlade medlen omvandlas snabbt till Stora Dagar som arrangeras i stort sett varje dag, året om.

Min Stora Dag har ett 90-konto som garanterar att minst 75 procent av de insamlade medlen går till ändamålsenlig verksamhet, det vill säga till kostnader för planering och genomförande av alla våra upplevelser, så kallade Stora Dagar. Kostnaderna är till exempel portoavgifter, produkter, lön till den anställda som administrerar den Stora Dagen, försäkringar och transporter. Detta granskas av Svensk insamlingskontroll.

Min Stora Dag får inga statliga eller kommunala bidrag utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Läs våra årsberättelser här.

Min Stora Dags volontärer

Min Stora Dags oumbärliga eldsjälar – våra volontärer – är cirka 250 kunniga, varma och engagerade personer som väljer att på sin tid för att sprida glädje och ge kraft till barn och unga.

Volontärerna är en viktig förutsättning för att Min Stora Dag ska kunna genomföra så många Stora Dagar varje år. Volontärerna hjälper till att organisera, koordinera, medverka och säkerställa en hög kvalitet.

De fungerar som viktiga kontaktpersoner för barn och familjer samt hjälper till att anpassa dagarna utifrån barnens olika önskemål och förutsättningar. Läs mer om våra volontärer här.

Volontäråret med Min Stora DagVolontäråret med Min Stora Dag

Tryggt givande – hård kontroll

För att vara en trovärdig och relevant organisation som står för tillit och transparens krävs kontinuerlig och god effektmätning, analys och uppföljning. Givare, samarbetspartners och kontrollorgan vill se tydligt dokumenterade effekter och resultat när det gäller såväl barnens aktiviteter som insamlade medel.

Min Stora Dag har 90-konto och är kontrollerade av Svensk insamlingskontroll. Vi strävar efter en stor öppenhet kring verksamhetens ekonomi och att pengarna går till det som utlovas.

Min Stora Dag är även medlem i Giva Sverige, som arbetar för arbetar för etisk och professionell insamling. Min Stora Dag uppfyller samtliga krav i Giva Sveriges Kvalitetskod och får därmed använda märkningen Tryggt givande.

Tryggt givande innebär att vi står för kvalitet, transparens och professionalitet i vår verksamhet, och att vi bedriver insamling på ett tryggt och etiskt sätt. Märkningen visar för våra givare och andra intressenter att vi förvaltar vår verksamhet på bästa sätt och fokuserar på resultat och effekt.

Effektrapport visar på organisationens nytta

Ett krav enligt kvalitetskoden är att årligen upprätta en effektrapport vars syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör. Min Stora Dag uppfyller kraven enligt kvalitetskoden. Här kan du läsa mer.

Ytterligare insyn i betydelsen och effekten av att få en Stor Dag ges via årliga effektmätningar i samarbete med undersökningsföretaget Novus. Enkäten fokuserar på de känslor som barn och unga har efter att ha fått en Stor Dag. Här kan du ta del av resultatet från 2022 års rapport.

Grafik över resultatet från vår undersökning genomförd av Novus, glädjerapportenGrafik över resultatet från vår undersökning genomförd av Novus, glädjerapporten

Min Stora Dag och barnkonventionen

I enlighet med barnkonventionen utgår Min Stora Dags arbete alltid från barnets bästa. Artikel 31 beskriver barns rätt till lek, vila, fritid och rekreation.

Vi vet att barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser begränsas i att få leva ut sin fantasi, lekfullhet, glädje och kreativitet.

Genom Stora Dagar gör vi skillnad på riktigt och bidrar till att fler barn får sina rättigheter tillgodosedda. Läs mer om vårt arbete utifrån barnkonventionen här.

Min Stora Dags kansli 2023Min Stora Dags kansli 2023

Min Stora Dags kansli och beskyddare

Min Stora Dag har sitt säte i Stockholm där 25 medarbetare arbetar. Stiftelsen grundades 2000 av Claire Rosvall.

Sedan 2002 är H.K.H Prinsessan Madeleine Min Stora Dags beskyddare.

Jennifer McShane är sedan hösten 2018 organisationens generalsekreterare. Läs mer om vår historia här.

 

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner