Min Stora Dag och barnkonventionen

På Min Stora Dag tar vi alltid hänsyn till barnen och deras perspektiv. För att efterleva barnrättsperspektivet i vårt dagliga arbete har vi barnkonventionens fyra grundprinciper ständigt i åtanke.

Barnkonventionens historia

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs 1989 av FN:s generalförsamling och utgör en del av folkrätten. 196 länder har ratificerat konventionen för att gemensamt intyga vilka enskilda rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Vi på Min Stora Dag ser detta som en av de viktigaste reformerna för barn och unga i Sverige på 30 år.

Alla barn måste få sina rättigheter tillgodosedda

I allt Min Stora Dag gör ligger barnkonventionen till grund, och vår vision är att inta ett perspektiv som motsvarar konventionens barnsyn.

Anställda och volontärer på Min Stora Dag är medvetna om sin viktiga roll som skyldighetsbärare för att säkerställa att barnets rättigheter tillgodoses.

Artiklar:

För att efterleva barnrättsperspektivet i vårt dagliga arbete har vi på Min Stora Dag konventionens fyra grundprinciper ständigt i åtanke.

Dessa artiklar är utgångspunkt i Min Stora Dags planering och handlande, samt i vårt övriga arbete med barnkonventionen:

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Vid sidan av konventionens grundprinciper engagerar vi oss i extra i följande fem rättigheter:

Artikel 16: Barn har rätt till ett privatliv.

Artikel 19: Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.

Artikel 24: Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Konkret jobbar vi med våra hjärtefrågor i barnkonventionen genom:

  • Riktlinjer för kommunikation som beror på samtycke och sensibla förhållningsregler som värnar barnets behov, integritet och privatliv.
  • Tydliga rutiner för bemötandet av barn, noggrann volontärsrekrytering samt kontinuerliga utbildningsinsatser såväl internt som externt.
  • Specialanpassade och inkluderande Stora Dagar för barn och unga med funktionsvariationer som främjar tilltron till den egna förmågan.
  • Innovativa samarbeten med olika vårdenheter (barnsjukhus, BUP, HAB) i hela Sverige och en kontinuerlig dialog med vårt eget barn- och ungdomsråd samt medicinska expertråd.
  • Stora Dagar som skapar förutsättningar för barn och unga till att leva ut sin fantasi, lekfullhet, glädje och kreativitet.

Min Stora Dags Barn- och ungdomsråd

Vi på Min Stora Dag strävar alltid efter att lyfta och lyssna på barnets röst. För att bli ännu bättre på det har vi ett expertråd med just barn.

Barn- och ungdomsrådet är en viktig resurs för oss i vårt arbete och med våra unga experter diskuterar vi frågor som rör vuxnas bemötande, vår marknadsföring, innehållet i våra upplevelser och annat som kan hjälpa oss att bli en bättre organisation. Rådet består av Emilia, Ella, Zoe, Melker, Hassan och Nour. Alla har en sjukdom eller diagnos och alla har tidigare fått en Stor Dag. Det gör att de har stor expertkunskap och insikt om vår målgrupp.

Barn- och ungdomsrådet leds av barnrättsexperten Åsa Ekman. Tack vare stöd från Kavlifondet har vi kunnat starta upp rådet.

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner