Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF-diagnoser)

Vad är NPF?

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på att hjärnan arbetar och fungerar på ett lite annorlunda sätt. Några av de vanligaste diagnoserna inom NPF är adhd, autism (ASD inklusive Aspergers syndrom) och Tourettes syndrom. Det är inte ovanligt att en och samma person har flera NPF-diagnoser i kombination.

En vanlig fördom är att NPF är en sjukdom. Det är det inte – det är en funktionsnedsättning som påverkar och ofta försvårar vardagen på olika sätt. Personer med NPF har ofta svårt med impulskontroll, samspel med andra människor, koncentration och minne samt motorik. Forskning visar att NPF kan vara ärftligt, men också att det finns vissa faktorer, till exempel påfrestningar under graviditeten, komplikationer under förlossningen och för tidig födsel, som ökar sannolikheten för NPF.

Autism (ASD inklusive Aspergers syndrom)

Sedan en tid tillbaka har autistiskt syndrom, atypisk autism/autismliknande tillstånd och Aspergers syndrom sammanförts till en övergripande autismdiagnos, Autism Spectrum Disorder (ASD). På svenska har man valt att översätta detta till autism, som tillsammans med autismspektrumtillstånd är en av flera termer som ofta används inom området i dag.

Cirka en till två procent av befolkningen i Sverige har en autismdiagnos. Personer med någon form av autism har ofta svårt med socialt samspel och kommunikation och kan vara känsliga för stress och olika sinnesintryck. För många är det viktigt att följa bestämda rutiner och göra saker på ett visst sätt. Personer med autism har ofta också mycket hög koncentrationsförmåga och kan ha specialintressen som de ägnar mycket tid åt.

Läs mer om autism här.

Adhd

Cirka 5-7 procent av alla barn ha adhd. Det här enligt internationella studier som Socialstyrelsen tagit del av. Adhd kännetecknas av uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överaktivitet, som kan förekomma i kombination eller var för sig. De tar sig uttryck på olika sätt i olika miljöer och kan bland annat visa sig genom att man har stora svårigheter med att styra uppmärksamheten, kontrollera sina impulser och reglera aktivitetsnivån.

I dag delas adhd in i tre undergrupper: kombinerad form, huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form och huvudsakligen ouppmärksam form (add). En vanlig missuppfattning är att alla som har adhd är överaktiva, vilket inte stämmer. Personer som har adhd med huvudsakligen ouppmärksam form (add) kan snarare ha en lägre aktivitetsnivå än normalt.

Bland skolbarn är adhd flera gånger vanligare bland pojkar än bland flickor, men skillnaden minskar med stigande ålder. Vid utredning av adhd hos vuxna är ungefär hälften kvinnor, vilket talar för att flickor och kvinnor med adhd upptäcks senare.

Läs mer om adhd här.

Tourettes syndrom

Tourette visar sig i form av tics, vilket innebär ofrivilliga och upprepade rörelser och ljud. Det kan handla om blinkningar, särskilda gester, harklingar eller ord och fraser. Många förknippar Tourettes syndrom med att säga fula ord (så kallad koprolali) men det är faktiskt bara en liten andel av alla med diagnosen som gör det.

De allra flesta som Tourettes syndrom upplever att symtomen minskar eller försvinner helt i vuxen ålder. Stressande situationer kan leda till fler tics.

Läs mer om Tourettes syndrom här.

Multidiagnoser och variationer

Personer med NPF kan uppfatta sina diagnoser på många olika sätt och ha olika stora utmaningar med att klara sig i vardagen. Det finns även de som har fler än en NPF-diagnos. Det är till exempel vanligt att barn med Tourettes syndrom också har adhd eller tvångssyndrom (OCD). Även personer med både autism och adhd är vanligt förekommande.

Andra diagnoser, som epilepsi, språkproblem, läs- och skrivsvårigheter och psykisk ohälsa som depression och ångest kan också förekomma.

NPF och psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa används i dag ofta som en övergripande term för psykiska besvär och psykisk sjukdom. Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat under de senaste decennierna. Många upplever stress, sömnsvårigheter, huvudvärk, ångest och svårigheter att hantera vardagen.

Det finns en tydlig koppling mellan NPF-diagnoser och psykisk ohälsa. Flera studier visar till exempel att depressioner är vanliga bland ungdomar med adhd och autism, men att dessa depressioner ofta inte uppmärksammas.

Våra källor – här kan du läsa mer

1177
Attention
Attention ung
Autism & Aspergerförbundet
Hjärnfonden
Umo

Hela SpektratHela Spektrat

Ett samarbete som gör skillnad för barn med autism

Alla barn har rätt till en givande fritid och meningsfulla sociala sammanhang. Därför har Autism- och Aspergerförbundet och Min Stora Dag initierat projektet Hela Spektrat.

Här kan du se filmer från vårt seminarium med gäster som Barnombudsman Elisabeth Dahlin, komikern och pappan Måns Möller, psykiatrikern Anders Hansen samt föreläsaren Anna PG.

Förberedelsefilmer

För barn och unga med NPF-diagnoser kan det vara skönt att använda förberedelsestöd vid en ny upplevelse. Här hittar du tre förberedelsefilmer som kan hjälpa till som stöd om man känner oro eller ångest inför en ny upplevelse.

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner