Hur skriver man ett testamente?

Vad händer den dagen du går bort? Vem kommer att ärva dig och hur skriver man ett testamente?

Genom att skriva ett testamente bestämmer du vem som ska ärva dig och det underlättar för dem som är kvar.

Om du har en hjärtefråga som du brinner för kan du skriva ner den organisationen eller föreningen i ditt testamente.

Här nedan besvarar vi frågan: hur skriver man ett testamente och vad behöver du tänka på?

Barn som håller händerBarn som håller händer

Hur skriver man ett testamente?

För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att vissa formkrav är uppfyllda.

Försök att skriva ditt testamente så tydligt som möjligt. Detta för att minska risken för feltolkningar och tvister.

Hur ser arvsordningen ut enligt lag?

Om du är gift är huvudregeln att din make/maka ärver först. Har ni gemensamma barn ärver barnen först efter din efterlevande make/maka går bort.

Har du särkullbarn kan barnen få ut sitt arv efter dig före dina gemensamma barn. Se punkt om ”särkullbarn” längre ned.

I första arvsklassen finns dina barn om du har några. Har ditt barn gått bort ärver dina barnbarn i sin avlidnes förälders ställe. Detta kallas för istadarätt och det gäller också barnbarnsbarn.

I andra arvsklassen finns dina föräldrar. Har dina föräldrar gått bort ärver dina syskon i sina avlidnes föräldrars ställe. Har ditt syskon gått bort ärver dennes barn i deras ställe.

I tredje arvsklassen finns dina mor- och farföräldrar och dessa ärver endast om det inte finns några arvingar kvar i första eller andra arvsklassen.

Dina fastrar, farbröder, mostrar och morbröder har istadarätt efter sina föräldrar. Men där slutar den tredje arvsklassen. Finns det kusiner har de ingen arvsrätt enligt lag.

Vilka bör skriva ett testamente?

Med ett testamente bestämmer du hur ditt arv ska fördelas om du inte är nöjd med den legala arvsordningen. Det finns flera olika skäl till att skriva ett testamente men i vissa familjekonstellationer kan det vara extra viktigt att ett testamente upprättas.

Ett testamente är ett levande dokument och du bör skriva om ditt testamente när det sker en stor förändring i ditt liv. Exempelvis om du blir sambo, köper en bostadsrätt/fastighet själv eller tillsammans med din partner.

Du kan när som helst ändra dig och skriva ett nytt testamente eller göra ett tillägg till det redan befintliga testamentet.

Enklast för dig är om du river det gamla testamentet och skriver ett nytt om du vill göra större förändringar. På så sätt undviker du att det uppstår en krock mellan det nya och gamla testamentet.

Har du skrivit ett testamente tillsammans med någon?

Om det finns ett inbördes testamente mellan dig och din tidigare avlidne make/maka eller sambo där det framkommer hur ni vill att er kvarlåtenskap ska fördelas så kan du enbart ändra din del i testamentet.

Full äganderätt/fri förfoganderätt?

Om du har skrivit ett testamente med någon annan och det inte tydligt framgår att kvarlåtenskapen ärvs med full äganderätt ärver du kvarlåtenskapen efter din sambo/make/maka med fri förfoganderätt.

Det innebär att du inte kan testamentera bort kvarlåtenskapen som härleder till din sambo/make/maka till någon annan. Du kan använda arvet själv men du kan inte testamentera bort det.

Vill du att ditt arv ska ärvas med full äganderätt är det viktigt att du upprättar det på ett tydligt sätt så det framgår utan att det kan bli någon tolkningsfråga.

Ärver sambor varandra?

Många tror att sambor ärver varandra. Enligt sambolagen ärver sambos inte varandra. Det spelar ingen roll hur länge ni varit tillsammans eller om ni har barn ihop.

Vill du att den andre ska ärva måste ett testamente upprättas. Du kan välja att skriva ett testamente själv eller tillsammans med din sambo.

Har du eller din partner särkullbarn?

Finns det särkullbarn ärver de direkt vid sin förälders bortgång. Till skillnad från gemensamma barn.

Finns det gemensamma och särkullbarn måste de gemensamma barnen vänta på att få ut sitt arv till den kvarlevande föräldern går bort. Medan särkullbarnen får ut sitt arv direkt.

Barn har, enligt lag alltid rätt att få ut sin laglott efter sina föräldrar. Laglotten är hälften av arvslotten och kan inte testamenteras bort.

Finns det inget testamente upprättat där det framgår hur arvet ska fördelas mellan barnen har samtliga barn rätt till hela sin arvslott.

Finns det ett testamente upprättat kan du själv välja om du vill ha en annan fördelning av arvet efter dig.

Saknar du arvsberättigade släktingar?

Om det inte finns någon i första eller andra arvsklassen som kan ärva dig och det inte finns något testamente upprättat tillfaller ditt arv till allmänna arvsfonden.

Reglera om det arv som arvtagaren får från dig ska vara enskild egendom

För att undvika att något som arvtagaren fått ska delas vid en eventuell skilsmässa kan du skriva in i ditt testamente att arvet som är från dig ska vara enskild egendom. Då får arvtagaren behålla hela arvet efter dig vid en eventuell skilsmässa.

Att tänka på är om den enskilda egendomen är ett penningbelopp. För att pengarna inte ska räknas in till giftorättsgods bör pengarna ligga på ett enskilt konto och inte ”blandas ihop” med din ekonomi tillsammans med din make/maka.

Har pengarna använts till att köpa ett hus, lägenhet eller renovering av en befintlig fastighet/bostadsrätt i en sammanblandning med giftorättsgods kan egendomen i fråga tappa sin karaktär av enskild egendom.

Om du är osäker på hur du ska upprätta ditt testamente rekommenderar vi dig att gå till närmsta juristfirma som specialiserar sig på familjerätt.

Vad behöver du tänka på?

 • I ditt testamente väljer du själv hur dina tillgångar ska fördelas. Du kan exempelvis ge bort ett saklegat (exempelvis en byrå, bostadsrätt eller en bil). Du kan också välja att ge bort ett penninglegat (exempelvis att 20 000 ska gå till en släkting eller till någon nära vän).
 • Du kan också skriva in att en organisation ska ärva dig. De kan då få ett bestämt belopp, en viss egendom, exempelvis fastighet eller en procentuell del av din kvarlåtenskap.
 • Ange arvtagarens uppgifter: Om du saknar personnummer kan du ange vad ni har för typ av relation eller andra betydelsefulla uppgifter som adress och telefonnummer. Om du har valt att testamentera till en organisation är det viktigt att organisationens organisationsnummer finns med.
 • Underteckna testamente: Du måste själv skriva under ditt testamente för hand.
 • Bevittna testamentet: Din namnteckning måste bevittnas av två samtidigt närvarande personer. Dessa personer som vittnar får inte vara släkt till dig eller finnas med som arvtagare i ditt testamente. Personerna behöver inte läsa vad som står i ditt testamente. Vittnena bör veta om att det är ett testamente som de bevittnar. Ha gärna med personuppgifter till vittnena ifall det i framtiden skulle uppstå frågetecken kring tolkningen.
 • Ta gärna en kopia och ge till en person som du litar på och förvara originalet på en trygg och säker plats.

Checklista för att ditt testamente ska vara giltigt

 • Ska vara skriftligt!
 • Undertecknas av testatorn inför två närvarande vittnen.
 • Vittnen intygar med sina underskrifter testatorns namnteckning och att du frivilligt upprättat testamentet och att du är vid sund och fullt förstånd.
 • Vittnena ska vara medvetna om att det är ett testamente som de bevittnar.

Kom ihåg!

 • Vittnet får inte vara under 15 år gammal.
 • Vittnet får inte lida av psykisk störning som gör att hen inte förstår betydelsen av att bevittna ett testamente.
 • Vittnet får inte vara släkt med testatorn i uppstigande eller nedstigande led (föräldrar, farföräldrar, barn eller barnbarn).
 • Vittnet får inte vara make, sambo eller syskon till dig som skriver testamentet.
 • Någon som ska ärva enligt testamentet får inte heller bevittna. Inte heller den som är god man, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare för en person som är testamentstagare. Inte heller får en ledamot av styrelsen för ett bolag, förening, stiftelse eller trossamfund vittna om den juridiska personen som personen företräder är testamentstagare.

Ett testamente är ogiltigt om samtliga krav inte är uppfyllda enligt ovan.

Kontakta oss gärna

Peter Frykehag
Insamlingschef
peter.frykehag@minstoradag.org
070-262 34 42
08-660 50 96 (växel)

Kontakta oss gärna för att berätta att du tagit med Min Stora Dag i ditt testamente. Vi blir väldigt glada om vi får möjlighet att tacka dig.

Peter FrykehagPeter Frykehag

Testamentera med hjärtat

Nära 200 000 barn och unga i Sverige kämpar med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

Varje år får tusentals barn som kämpar vara med om en Stor Dag som ger extra kraft och glädje i en tuff vardag.

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner